lördag, april 12, 2008

کشتار و جنایات رژیم اسلامی ایران
ر

همچنان در بلوچستان ادامه دارد!ر
هر چند که رژیم ترور و وحشت نظام اسلامی همه روزه مرتکب جنایات بیشماری در بلوچستان می شود و مردم بی پناه و ستمدیده بلوچ بطور مداوم آماج بی رحمانه ترین شقاوتها قرار می گیرند، ولی این بار دست آلوده بخون جنایتکاران حاکم بر ایران جان دو تن از روحانیون بلوچ، مولوی عبدالقدوس ملازهی و محمد یوسف سهرابی از مدرسین مدرسه علمیه پهره (ایرانشهر) را گرفت و مردم بلوچستان را در غمی عظیم فرو نشاند.ر
اگر چه در گذشته رژیم به انحاء و بهانه های مختلف روحانیون بلوچ را دستگیر، زندانی شکنجه و یا ترور می کرده است ولی این بار و شاید برای اولین بار در بلوچستان و ایران است که جلادان تبهکار مستقیما خبر اعدام روحانیون را از رسانه های جمعی خویش اعلام می دارد. درهمان روز نیز تعدادی دیگر از جوانان بلوچ به جوخه های اعدام سپرده شدند. دو روز پس از اعدام مولوی ها و جوانان بلوچ، رژیم در یک نمایش تلویزیونی با چند تن از مولوی های دیگر می خواست این عمل کریه، ضد ملی و مذهبی خویش را توجیه نماید و مردم بلوچ را آرام وآتش وکینه ملت بلوچ را خاموش سازد، غافل از اینکه این آتش بر افروخته شده دیگر خاموش شدنی نیست؛ زیرا که تخم نفرت و انزجار از حکومت اسلامی در دلهای آنان کاشته شده وتا محو رژیم از صحنه روزگار، این تنفر از دلهای آنان زدوده نمی شود.
ر
نظام ولایت فقیه اسلامی ایران که بنیادش بر ترور، اختناق،خرافات و ستم گذاشته شده است در بین مردم ملل ایران هیچگونه مشروعیتی ندارد، تنها راز بقایش اختناق ،صدور تروریسم، ایجاد شورش وبلوا در داخل و خارج ایران می باشد .این رژیم که منفور مردم ایران و جهانیان می باشد، مطمئنا مدت زیادی به بقای آن باقی نمانده است و بزودی شاهد زوال آن خواهیم بود، لذا بر مردم بلوچستان است که هوشیاری خویش را حفظ نمایند و در دام خدعه های رژیم ومزدوران آن گرفتار نشوند، ستمگران بیگانه را از خود برانند و آنانی که تا بحال به رژیم متوهم بوده اند از آن بگلسلند و به دامان ملت خویش بپیوندند، زیرا که این حکومت رفتنی است و بلوچ ماندنی، پایدار و مالک بلوچستان می باشد.ر

از آنجائی که رژیم سیاه روی حاکم بر ایران محکوم به فنا می باشد و برای دوام ننگینش به هر جنایتی دست می زند، تنها محکوم کردن جنایات آن کاری نا کافی و عبث است، پس باید در صدد تسریع سرنگونی آن باشیم، به همین جهت حزب مردم بلوچستان از عموم مردم ایران وبلوچستان می طلبد تا با اتحاد وهمیاری دیگر بشتابند وبه هر طریق ممکنصدای اعتراضات خویش را برعلیه نظام ملت ستیز اسلامی حاکم برایران رساتر سازند و در سر نگونی آن کوشا باشند.ر

حزب مردم بلوچستان
11.04.2007

Inga kommentarer: