fredag, juli 31, 2009

موضوع تقسیم خزر به دادگاه
ر
بین الملل کشیده می‌شود
ر


در قسمت جنوبی دریای خزر بدلیل عدم توافق بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان تابحال مرزهای آبی مشخص نشده
است. بدنبال شکست مذاکرات ترکمنستان و آذربایجان برای نخستین بار این اختلافات در دادگاه بین الملل مطرح می‌شود.ر
دعوا بر سر چیست؟

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تاسیس کشورهای تازه‌استقلال یافته در حوزه‌ی دریای خزر تابحال توافقنامه‌ا‌ی عمومی بر سر رژیم حقوقی دریا که نظر مساعد ۵ کشور حاشیه خزر را جلب کند، بدست نیامده است.ر
اختلافات بین ترکمنستان و آذربایجان بر سر حوزه های نفت و گاز همچنان ادامه دارد. هر دو کشور مدعی مالكیت بر حوزه‌های نفتی "عمر"، "سردار" (آذری‌ها به آن "کپز" می‌گویند) " و "عثمان" را دارند. تابحال مقامات دو کشور برای حل اختلافات خود ۱۶ بار مذاکره کرده‌اند که این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است.ر

احتمال وقوع جنگ خونین

دکتر هومن پیمانی، پژوهشگر ارشد موسسه‌‌ی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور و کارشناس در امور آسیای مرکزی، در مصاحبه با دویچه وله به جنبه‌های خطرناک این اختلافات اشاره می‌کند و چنین می گوید: «تا پیش از روی کار آمدن قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور ترکمنستان، اختلاف نظری که بین دو کشور بود، حتی مسئله‌ی تبدیل شدن تشنج به یک جنگ خونین را مطرح کرد که خوشبختانه به وقوع نپیوست. ولی اختلاف نظر دو کشور و از جمله ایران بر سر مالکیت نفتی دریای خزر، اختلاف نظرهای راهبردی است و به منافع ملی آنها در درازمدت بستگی دارد و در نتیجه نمی‌توان این مسائل را در چارچوب روابط دوجانبه حل کرد. بنظر من راه حل آن توافقنامه‌ی همه جانبه است که متاسفانه تابحال انجام نگرفته است."ر

ترکمنستان: فعالیت آذربایجان غیرقانونی است

رئیس جمهور ترکمنستان گفته است کشورش سال‌هاست اقدامات خود برای آغاز عملیات اكتشاف و استخراج نفت از این حوزه ها را به دلیل ادعاهای آذربایجان به تعویق انداخته است. وی تصریح كرد که این اختلافات به دلیل عدم استقبال آذربایجان از مذاکرات لاینحل باقی مانده است. پیش از این، رهبران دو کشور "خزر" را دریای صلح و ثبات توصیف کرده بودند. مقامات ترکمنستان معتقدند بر اساس اسنادی كه در دوران اتحاد شوروی سابق تهیه و تدوین شده‌اند، منابع نفت و گاز مورد اختلاف در قلمرو تركمنستان واقع شده و با مراجعه به دادگاه بین‌الملل قصد دارند مالکیت دوباره آن را قانونیت بخشند. رهبر این کشور گفته است با هر حکمی که دادگاه بین الملل صادر کند موافقت خواهد کرد.ر

آذربایجان: مراجعه ترکمنستان به دادگاه مغایر با قانون است

جمهوری آذربایجان در عکس العمل به موضع ترکمنستان برحق حاکمیت خود بر حوزه های نفت و گاز مورد اختلاف در دریای خزر تاکید دارد و از طرح موضوع اختلافات در دادگاه ابراز ناخرسندی کرده و اعلام کرده است که مراجعه یکجانبه ترکمستان مغایر با قوانین بین الملل است.ر
خلف خلف اف معاون وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان درگفتگو با خبرنگاران گفت: «کشورش با استفاده ازهمه ابزارهای ممکن از جمله گفتگوهای دیپلماتیک و ارائه اسناد و مدارک قانونی لازم ، به مراجع ذیصلاح بین المللی از حقوق خود دردریای خزردفاع می‌کند». وی همچنین اظهار داشت که جمهوری آذربایجان حاکمیت قانونی خود برحوزه های نفتی مورد ادعای ترکمنستان را قطعی کرده است.ر

موضع ایران: مخالفت با حضور شرکت های خارجی

مرز آبی بین جمهوری اسلامی ایران و دو کشور دیگر حوزه دریای خزرآذربایجان و ترکمنستان نیز تابحال مشخص نشده است. ایران تابحال رسما در قبال اختلافات ترکمنستان و آذربایجان عکس العملی نشان نداده.ر
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بدون اشاره به اختلافات ترکمنستان و آذربایجان اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ حقوق مشخص خود در دریای خزر حساسیت کامل داشته و در سهم مشخص خود اعمال حاکمیت می‌کند و به شرکتهای خارجی اجازه بهره برداری از منابع موجود از سهم خود را نداده و نخواهد داد».ر

توافقنامه همه جانبه راه حل اختلافات


بسیاری از کارشناسان از جمله دکتر هومن پیمانی، کارشناس در امور آسیای مرکزی و قفقاز معتقدند که مسئله آذربایجان و ترکمنستان فراتر از یک اختلاف ساده است. پیمانی می‌گوید: "آذربایجان و ترکمنستان نمی‌توانند مسئله خودشان را در چارچوب روابط دوجانبه خودشان حل بکنند، بخاطر اینکه ایران در میان دو کشور قرار گرفته وایران بر سر مالکیت برخی از منابع نفتی منطقه با آذربایجان و ترکمنستان اختلاف نظر دارد." بنظر این کارشناس کشورهای حوزه دریای خزر از جمله کشورهای جنوبی خزر ایران، ترکمنستان و آذربایجان بایستی به یک توافق مشترک برسند.ر

تلاش اتحادیه اروپا برای حل اختلافات

روابط تركمنستان و آذربایجان در دوره نیازاف، رئیس جمهور سابق ترکمنستان تیره بود حال در دو سال گذشته رو به بهبودی گذاشته و هر دو کشور برای صدور انرژی حوزه دریای خزر به اروپا راه همکاری را در پیش گرفته بودند. اتحادیه اروپا نیز تلاش زیادی برای بهبود روابط ترکمنستان و آذربایجان می‌كند. خوزه مانوئل باروسو رئیس كمسیون اروپا گفت كه تركمنستان و آذربایجان دو شریک راهبردی اروپاست و این دو كشور برای توسعه روابط خود بایستی تلاش زیادی کنند.ر
علیرغم اختلافات موجود بین ترکمنستان و آذربایجان برخی از کارشناسان غربی خوشبین هستند با توسعه فعالیت شرکت های غربی در دریای خزر زمینه حل نهائی مشکلات آذربایجان و ترکمنستان نیز فراهم خواهد آمد.ر
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی

torsdag, juli 30, 2009

”AGZYBIRLIGIÑ” BAÝRY
r
AGZALARYNYÑ BIRI, LUKMAN ZENAN
AÝGÜL TÄJIÝEWA ARADAN ÇYKDY
Aýgül Täjiýewa1944-08-27—2009-07-22

Türkmenistanyñ ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketiniñ Daşary ýurt bölümi ”Agzybirligiñ” agzasy Aýgül Täjiýewanyñ 2009 ýylyñ 22-nji iýulynda uzaga çekmedik agyr keselden soñ aradan çykandygyny çuññur gynanç bilen habar berýär.
Aýgül Täjiýewa 1944 ýylyñ 27-nji awgustynda Mary şäherinde dogulýar, orta mekdebi şol ýerde tamamlap, 1962-nji ýylda Aşgabadyñ Medisina institutyna okuwa girýär we ony 1969-njy ýylda üstünlikli tamamlaýar. Şondan soñ dürli wezipelerde işlän lukman zenan 1978-nji ýyldan tä 1991-nji ýyla çenli Türkmenistanyñ Gyzyl Ýarymaý jemgyýetine baştutanlyk edýär.
Aýgül Täjiýewa 1990-njy ýylda Daşhowuz welaýatyndan Türkmenistan Ýokary Sowetine deputat saýlanylýar. Emma nyýazowçylyk ýokary häkimiýet bilen arada dörän gapma-garşylyklar zerarly ol deputatlykdan eden-etdilik bilen yzyna çagyrylýar.
1991-nji ýylda Aýgül Täjiýewa ”Agzybirlik” Demokratik Halk Hereketine agza bolýar. Ol geçen asyryñ 90-njy ýyllarynda ”Agzybirligiñ” demokratik ideýalaryny halk arasynda ýaýratmakda mynasyp işleri bitirip, öz pikirdeşleriniñ hormatyny gazandy.
Türkmenistanda kök uran başistik diktaturany hiç bir jähtden kabul etmedik Aýgül Täjiýewa 2002-nji ýylda Türkmenistany terk edýär we soñra 2004-nji ýylda bütin maşgalasy bilen Günbatardan syýasy gaçybatalga alýar. Şondan bäri-de ol Şwesiýada ýaşap, ”Azatlyk” radiosynyñ zenan hukuklary hem saglygy bilen baglanyşykly gepleşiklerinde çykyş edip, türkmen senanlaryna degerli maslahatlary berip geldi.
Biwagt gelen ajal Aýgüli biziñ aramyzdan alyp gitdi, emma bu hoşniýetli zenan hakdaky ýakymly ýatlamalar ony tanaýan adamlaryñ ýüreklerinde ýaşamagyny dowam etdirer.


”Agzybirligiñ” Daşary ýurt bölüminiñ başlygyG.Ataýew, Pariz.Ak Welsapar, ýazyjy,Stockholm2009-07-22

onsdag, juli 22, 2009

بيانيه­ کانون نويسندگان ايران

به مناسبت نهمين سالگردِِ درگذشت


احمد شاملو

چند دريا اشك می‌بايد
تا در عزای اردو اردو مرده بگرييم؟
چه مايه نفرت لازم است
تا بر اين دوزخ دوزخ نابه‌ كاری‌ بشوريم؟نُه سال از خواب ابدی شاعر بزرگ ما گذشت، اما شور و بيداری و اميد در ترانه­های رهائی او هم­چنان موج می­زند و شايد هيچ­گاه مانند امروز به ما نزديک نبوده است. شاملو، شاعر آزادی، شاعر آينه­ها و روياها، شاعر تعهد به انسان و بيزاری از وَهنی که بر تبار انسان می­رود، حضور انسان را بر آفاق روشنِ آگاهی و رهائی، حياتی جاودانی بخشيد. او بود که در دشوارگذرترين گريوه­ها و گردنه­های خطرخيزْ مردمان را صلا در داد:ر
من درد مشترکم، مرا فرياد کن!
ر
احمد شاملو در سراسر زندگی پُرفراز و نشيب خود هرگز در برابر ستم­کاران و دشمنان آزادی، نه سکوت را برتابيد، نه سرسپردگی را، نه گردن خم کردن در برابر نواله­ی ناگزير را. شعر بلند او، «شعری که زندگی است»، جز در ستايش آزادی نبود و هيچ­گاه برای خاموشی و فراموشی سروده نشد.
ر
او از هنگام سرودن مرغ دريا در 1326 تا واپسين شعرش در 1378، در همه حال، در زندان و شهر و خانه، با كلامي جادوئي آميزه‌اي غرورآفرين از عشق، دادخواهي، آزادگي و مردم‌دوستي سر داد. شگفتا كه در آخرين قطعه‌ي آخرين شعرِ به‌چاپ‌رسيده‌اش گفته است: «آن‌گاه دانستم / كه مرگ / پايان نيست.» و شگفت‌تر آن كه در نخستين سروده‌اش آورده ‌است كه «خاموش باش، مرغ! دمي بگذار/ امواج سرگردان شده بر آب/ كاين خفتگان مرده/ مگر روزی/ فريادشان برآورد از خاك.»
ر
شاملو در كنار سرودن شعر، با دفاعِ عملي از آزادي بيان از طريق انتشار نشرياتی چون خوشه و كتاب‌جمعه از پيشتازان ترويج فرهنگ و ادبيات پيشرو بود. کلام و کردار آزادی‌خواهانه­ی او که به‌حق سرمشق و منشِ نسل پُر اميدِ امروز ماست، ما را جز به راه مبارزه برای تحکيم و گسترشِ آزادی بيان و انديشه نمی­خواند.
ر
کانون نويسندگان ايران بر اين باور است که گرچه ممکن است چندگاهی آزادی در بندِ حنجره­ی خاموشِ روزگار قادر به خواندن نباشد، بی­گمان پرندگان قفس­شکن­اش ... سرانجام آسمانِ چشم به‌ راه خود را باز خواهند يافت- چنان که روزگار ما گواه آن است.
ر
در نُهمين سالگرد درگذشت شاعر بزرگ ايران و جهان، در دوم مرداد 1388 همراه با ديگر دوستداران شاملو در ساعت پنج عصر بر مزارش گرد می­آييم و یاد جاويدش را گرامی می­داريم.
ر


کانون نويسندگان ايران
30/5/88

lördag, juli 18, 2009