fredag, september 21, 2007

بیانیه کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن

بمناسبت آغاز سال تحصیلی در ایران!ر


روز اول مهر ما برابر با بیست و سوم ماه سپتامبراولین روز آغاز سال تحصیلی در ایران است. در این روز، بیش از بیست میلیون دانش آموز با فرهنگ، زبان، دین و مذهب، از ملتها و اقوام گوناگون در ایران به مدارسی که تنها برای شتشوی مغزی جوانان در جهت بنیادگرایی اسلامی و برای تغییر زبان مادری، هویت و فرهنگ ملی آنها پایه ریزی شده است، پای میگذارند!ر
بررسی و پژوهشی که در مورد 115 کتاب درسی دبستانی و دبیرستانی رایج در ایران، طی دو سال گذشته از طرف یک سازمان حقوق بشر و صلح در آمریکا بنام CMIP صورت گرفته است بخوبی نشان میدهد که با گشایش مدارس در ایران دانش آموزان به مراکزی پای میگذارند که شاید در جهان نظیری برای آن تنها درمدارس مذهبی پاکستان" یافت. در این مدارس از همان ابتدا دانش آموزان با تنفر از غرب، بویژه از آمریکا و اسرائیل و با تاریخی وارونه شده از ملت فارس، بعنوان تنها اقلیت حاکم بر ایران و ملتی برگزیده برای حاکمیت ابدی بر دیگر ملتهای تشکیل دهنده، آشنا میگردند!ر
در این سیستم آموزشی، جوانان ایران در اصل برای جنگ با غرب و با دنیایی غیر مسلمان آماده میشوند و تبلیغات سیاسی و تحجر دینی بجای آموزش و پرورش علمی نوباوگان در راستای بحران آفرینی های منطقه ای و جهانی رژیم برای سرباز سازی از آنها همسو بوده و در نهایت برای تسخیر و کنترل افکار جوانان در جهت بقاء و دوام رژیم اسلامی و شوونیسم دیر پا در آن صورت میگیرد!ر
اما، رژیم در شرایط فعلی درصدد گذار به افقهای دیگری در عرصه آموزش و پرورش بوده و حتی تحمل چنین برنامه آموزشی را نیز ندارد و رئیس جمهور آن در ژوئن سال 2007 در جمع مسئولان آموزشی کشور، خواهان تغییر این سیستم آموزشی به هر چه بیشتر اسلامیزه ساختن آن شدند. بنابه نظر وی،" آموزش ما یک نظام پر هزینه و کم بازده است را باید تغییر کند ... این نظام آموزشی به ما تحمیل شده است... اسلام یک نظام تربیتی از خود دارد و این را باید به دنیا معرفی بکند"!!ر
این امر، مسلماً معنایی بجز نابودی کامل سیستم آموزشی و تبدیل مدارس به حوزه های علمیه نخواهد داشت!ر
در همین سیستم آموزشی ناقص و مسخ شده تک زبانی و یک فرهنگی رژیم اسلامی در هر سه شاخص آموزشی، یعنی نسبت درصد افراد با سواد، سطح پوشش آموزشی در گروه سنی متفاوت در سرتاسر ایران و نسبت کسانیکه به زبان فارسی تکلم میکنند تا تبعیض ملی کاملی از طرف رژیم اعمال میگردد. بنابه آمار سرشماری سال 1365 بطور متوسط 62% از جمعیت بالاتر از شش سال در ایران با سوادند که این نسبت اگر در مناطقی مانند تهران، اصفهان، سمنان و یزد به 70% بالغ میگردد، اما در مناطق ملی، بسیار پائینتر از نرخ متوسط آن بوده و در بلوچستان 36%، در کردستان 39% و در آذربایجان 47% ودر آذربایجان شرقی به 52% میرسد! در الری تورکمنستان نه تنها عرصه این شاخص های تحصیلی از وضعیت مطلوبی نسبت به دیگر مناطق تحت ستم ملی برخوردار نیست حتی بجای سطح گسترش پوشش تحصیلی، 50% به مدارس دینی و حوزه های علمیه بعد از انقلاب افزوده شده و میزان طلاب نیز به زمان انقلاب 80% افزایش داشته است.ر
در عرصه شاخص سطح پوشش آموزشی نیز این تبعیض ملی در حق فرزندان ملل تحت ستم ایران کاملاً مشهود است. از کل کودکان ده تا شش ساله کشور، بطور میانگین حدوداً 82% آنها به مدرسه میروند. این نسبت نیز، اگر در تهران 93%، در گیلان 90% در سمنان به 92% بالغ میشود، در سیستان و بلوچستان فقط 47% در آذربایجان غربی 63%، درکردستان 62% درآذربایجان شرقی 73% از کودکان به مدارس دسترسی دارند. این تبیعیض در تمامی سطوح آموزشی ادامه می یابد و اگر سه چهارم نوجوانان یازده تا چهارده ساله در کل کشور به کلاسهای درس راه می یابند، این نسبت درکردستان، سیستان و بلوچستان به کمتر از 50% ودر آذربایجان شرقی و غربی، تنها به 65% بالغ میشود! در گروه سنی 15 تا 18 ساله نیز، حدود یک چهارم جوانان کردستان و بلوچستان و تنها 31% از جوانان در آذربایجان شرقی و غربی تحت پوشش آموزشی قرار میگیرند، در حالیکه این نسبت برای کل کشور حدود 37% و درمناطقی مانند تهران، اصفهان، فارس، یزد و سمنان به بیش از 50% میرسد!ر
در عرصه آموزش اصولی تنها زبان رسمی ایران، یعنی زبان فارسی نیز این تبعیض، علیرغم سیاست شوونیستی یک فرهنگی و تک هویتی ساختن ملل و اقوام ایران از طرف رژیم شوونیستی – مذهبی حاکم بر آن و با وجود بکارگیری یکجانبه و تحمیلی زبان و فرهنگ مسلط در ایران علیه دیگر ملتها، کاملاً آشکار است. طبق آمار این سرشماری در ایران تنها 82% از مردم قادر به تکلم بزبان فارسی هستند. این نسبت در مناطق ملی در حد بسیار نازلی است. مثلاً در کردستان و آذربایجان غربی تنها 39% ازمردم قادرند بفارسی صحبت بکنند و در استانهای آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان این نسبت به ترتیب به 41% و 67% میرسد و در مناطق روستایی این نسبت از آن نیز پائنتر آمده و در آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان این نسبت به به ترتیب به 41% و 67% میرسد و در مناطق روستایی تنها یکنفر از آنها قادر به تکلم به زبان فارسی است! این آمار بیانگر عمق آغشتگی و رشد یافتگی دیدگاههای نژاد پرستانه و شوونیستی در حاکمیت اسلامی است که از سواد آموزی فرزندان ملتهای تحت ستم ملی، حتی بزبان فارسی نیز تبعیض روا میدارد تا مبادا کادرهای علمی و فنی ملی از میان آنها برخیزد!ر
بغیر از وجود تبعیض آشکار و خشن در هر سه شاخص تحصیلی در ایران اسلامی، با وجودیکه ایران یکی از متنوع ترین تجمع های ملی و قومی را در جهان داراست و بالطبع اکثریت دانش آموزان در ایران را فرزندان اقلیتهای ملی در مدارس تشکیل میدهند، اما این اکثریت که به بیش ازدو سوم دانش آموزان مدارس بالغ میگردد، مجبور به آموزش زبان، مذهب ، تاریخ، و فرهنگ اقلیتی مسلط بر خود بوده و باید به استحاله ملی و فرهنگی خود در فرهنگ و زبان اقلیت حاکم تن در بدهد! اکثریت دانش آموزان در ایران درعصر احترام و تحمل و همگرایی فرهنگها و هویت یابی ملی، از آموزش بزبان مادری خود که بیش ازهر چیز دیگر ترجمان فرهنگ ملی آنهاست، کاملاً محروم و مجبور به اندیشیدن و گفتار به زبان بیگانه و فراموشی زبان مادری خود هستند!ر


کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران بمناسبت فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی خواهان آن است که :ر


ر- سیستم آموزشی در ایران، باید از متون درسی تئوکراتیک و بنیادگرایانه و ایجاد نفرت از جهانیان در جهت متامع ایدئولوژیکی و سیاسی جنگ طلبان حاکم بر ایران زدوده شده و متون علمی بر اساس سیستم آموزشی مدرن موجود در جهان، باید جایگزین آن گردد!ر
ر- باید بر تمامی تبعیضات در هر سه شاخص تحصیلی در سیستم حاکم و اعطای امتیازات ویژه به زبان فارسی لغو شود!ر
ر- تمامی تبعیضات فرهنگی موجود در سیستم آموزشی ایران، مطابق کنواسیونهای حقوق بین المللی باید رفع شده و آموزش تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم دیگر ملل اقوام ایرانی در مدارس و مراکز آموزش عالی به زبان مادری خود آنها صورت بپذیرد!ر


کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن
2007-09-21

Inga kommentarer: