fredag, januari 01, 2010

اطلاعیه کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن:ه

در محکومیت سرکوب و کشتار مردم !ه

این بارنیز رزیم جهل و جنایت، در روز عاشورا خون پاکترین و شریفترین فرزندان ایران را بر زمین ریخت.ه
گزمه ها و جلادان رژیم که در ارتکاب شنیع ترین جنایت در حق آزادیخواهان، طی دو سه دهه از عمر نکبت بار رژیم اسلامی تردیدی بخود راه نداده اند در این روز نیز نهایت خباثت وجنایت دولت و رهبر خودکامه دینی خود را به ثبوت رسانیده اند!
ه
با وجود تمامی ناجوانمردیها و جلادیها در حق مردم غیر مسلح و بیدفاع، خیزش روز عاشورا در تهران و چند شهر دیگر، بیان پرشکوه اراده شکست ناپذیر مردمی بود که عزم به بر چیدن بساط ظلم و ستم مشتی مستحجر، غارتگر و خودکامه دینی جزم کرده اند. بدنبال دو روز تظاهرات گسترده و شجاعانه مردم و قصاوت و شقاوت نیروهای سرکوبگر رژیم، از شب یکشنبه 6 دی ماه، نیروهای نظامی امنیتی رژیم علاوه برکشتارها و ضرب و شتم ها، اقدام به دستگیریها و بازداشتهای گسترده و شکار مبارزین و معترضین زده اند.ر
کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ضمن محکوم ساختن شدید کشتار مردم بی دفاع و بی گناه، قویاً خواستار قطع ایضاء و آزار و پی گردها بوده و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی است!ه

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!ه
برقرار باد جمهوری دمکراتیک - فدراتیو ایران!ه

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن
2010-01-01

Inga kommentarer: