lördag, april 04, 2009

اؤچمِجک یئلدیز

آرازمحمد (آرچا) بصیری
(1362– 1343)

ر«... جانیان آتش گشودند... طنین فریاد زنده باد خلق تورکمن، زنده باد سرزمین شوراهای آرچا لرزه بر اندام جانیان انداخت.»ر
بدنبال سرکوب وحشیانه جنبش انقلابی ملت تورکمن و به آتش کشیدن کانون و ستاد شوراها و روستای بدلجه توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ج. اسلامی، شکار انقلابیون و قتل عام آنها آغاز گردید. جوانان انقلابی که واهمه ای از تهدید نیروهای جور و ظلم بر دل راه نمی دادند، مراسم سالگرد ترور رهبرانشان را گرامی می داشتند و اعلامیه های مقاومت انقلابی در بین مردم پخش میکردند.ر
در پی انشعاب در سازمان فدائیان و تسلیم بخش اکثریت آن به حاکمیت، جوانان انقلابی تورکمن راه شهید قربان شفیعی (آرقا) را الهام بخش مبارزات خویش نموده، جنبش خود را "آرقالار" نامگذاری کردند. این گروه حتی در روزهای ترور و خفقان، فیلم "حرف بزن ترکمن" را در روستاها به نمایش میگذاشتند و اعلامیه های گروه خویش را در بین مردم پخش میکردند. گروهی از "آرقالار" برای بالا بردن آموزش نظامی خویش حتی در عملیات تمرینی گروههای چریکی جنگل نیز شرکت کردند.ر
گروه ضربت سپاه پاسداران گنبدقابوس پس از شناسائی رزمندگان تورکمن بکمک برخی از جاش های محلی، آنان را یکی پس از دیگری دستگیر و به جوخه های اعدام می سپارد. أنین گوکلانی، بیدار، حاللی حاللی زاده، گورگن بهلکه و عبدالله قزیل... از خیل این زادمردان بودند. نوجوان 19 ساله و پرشور و جوش ما، آرازمحمد بصیری معروف به آرچا نیز در سال 1362 تیرباران می شود.ر
آرچا هنوز در دوره آخر دبیرستان را می گذراند که به دام جلادان می افتد و جان خویش را فدای مبارزات آزادیبخش ملت خویش می نماید.ر

یاد آرازمحمد (آرچا) بصیری گرامی و راهش پر رهرو باد!
ر

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن
ر14 فروردین 1388

Inga kommentarer: