lördag, december 27, 2008قربانی غربت!ر

باز هم غم غربت، دوری اجباری از زادگاه، جدائی جانگاه و طولانی از خانواده و عزیزترین کسان و دوستان، حسرت وطنی پر از خاطره کودکی و جوانی، سنگینی خرد کننده احساس ودرک زندگی خفت بار و غیر انسانی ملتمان در چنبره هیولاهای آدمخوار اسلامی، ستاره ای دیگر از این آسمان بیگانگی و آواره گی و منتظران بازگشت بی تابانه به آغوش وطن و خانواده را بزیر کشید!ر
شادروان " بی بی شفیعی" (اجو) ، از جمله رهیدگان از آوار بهمنی بنام رژیم اسلامی بر سر ملت تورکمن در ایران بودند که در تابستان شوم سال 1989، بهمراه همسر خود به جمهوری تورکمنستان شوروی سابق پناهنده شدند. اما، متأسفانه این مهاجرت، سرآغاز دوران سرگردانی و دربدری وی، همانند دیگر مهاجرین سیاسی تورکمن در خارج از کشور بوده است. در بحبوحه فروپاشی شوروی و با بوجود آمدن فضائی از بی آیندگی و سرنوشتی مبهم برای پناهندگان سیاسی تورکمن و غیر تورکمن، مجبور به ترک این کشور گردیده و دوره ای دیگر از پناهندگی خود در کشور سوئد را از سر گرفت.ر
ولی، بعد از چند سال اقامت در اینکشور بدلیل استخدام همسر خود در رادیوی آزادی، به شهر مونشن در آلمان نقل و مکان کرده و بعدها با انتقال مرکز این رادیو از آلمان به کشور چکسلواکی سابق مجبور به اغاز زندگی خود در شهر پراگ گردید.ر
متأسفانه در این کشور، زندگی مشترک ایندو زوج آواره از وطن چند سالی بیشتر دوام نیاورده و به متارکه و جدائی ختم شده و "اجو" مجدداً به محل اولیه پناهندگی خود به کشور سوئد مراجعت کرده و اینبار مجبور به تجربه زندگی ای در تنهایی گردید.ر
مجموعه این شرایط و طولانی شدن دوران مهاجرت و تلمبار شدن هجران وطن و نزدیکان در قلب پر احساس و جابجائی های متوالی در غربت، بالاخره " اجو" را از پای در آورد و غده مغزی بدخیم، قلب این انسان پاک و فداکار را در روز 26 دسامبر سال 2008، در پنجاه و سه سالگی از تپش باز داشت و مهاجرت ابدی وی را رقم زد!ر
از " اجو"، فرزندی بیادگار نمانده است، اما خاطره ای تابناک و بزرگ از مهربانی، بزرگ منشی، مهمان نوازی وی با آغوش گشاده، سمبلی از خصایل نیکو و والای زن تورکمن و نمونه ای از انسانیت در معنای کامل آن، برای مهاجرینی که از نزدیک با وی آشنا بوده اند، بیادگار مانده است!ر
کمیته " کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن" در اروپا، این ضایعه بزرگ برای مهاجرین تورکمن را به خانواده و نزدیکان وی و با تشکر از کسانیکه همیشه یارو یاور " اجو" بوده و در بحرانیترین شرایط زندگی و بیماری، وی را تنها نگذاشته اند، تسلیت گفته و نفرت و انزجار خود را به عامل اصلی دربدریها و حرمانها و مسبب اصلی وفات وی در غربت، یعنی نسبت به رژیم اسلامی ایران ابراز میدارد!ر
روانش شاد و خاطره اش پاینده باد!ر

کمیته " کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن" در اروپا
2008-12-27

Inga kommentarer: