söndag, juli 20, 2008

گفتاری بر مقاله " عوامل تأثير گذار بر
ر
پراكندگی ما "ر

نوشته: کریم آتا

مقا له مذکورکه در مورخه 28 تیر سال جاری در سایت ترکمنصحرا مدیا درج شد، حاوی برخی اطلاعات نادرست و یا عدم اطلاع نگارنده و یا تحریف از اوضاع و عملکرد گروههای سیاسی ترکمن است که ذیلا برای قضاوت عموم باطلاع میرسانم:ر

در قسمت الف:ر
ر
ر1ـ در عرصه سیاست، بازنگری بنیادی در همه و یا حداقل در خیلی از گروههای سیاسی ترکمن از 2 دهه پیش، آنگاه که بخشی ازترکمنهای اکثریتی (شامل بخش عمده قلم پراکنان ترکمنصحرا مدیا) ، به دنبال بحران سوسیالیسم شوروی در نزاعهای جناحی غرق بوده و در پیروی از ایلوزیون(اوهام) اکثریتی در برابربنیانگذاران ایده استقلال تشکیلاتی ترکمنها به بازیچه تبدیل شده بودند، رنسانس و دگردیسی ترکمنهای ملی ـ دموکراتیک آغاز شد. اکنون برداشتهای گروههای ترکمن نیز از غرب و نیروها و اجتماعات بشر دوست و دموکراتیک غربی متحول شده و تغییر یافته است. و حتا درمواردی معتقد به همکاری متفابل نیز هستند.ر
ر
ر 2ـ گروههای سیاسی ترکمن نیز بر روي مسائل ايران گفتگو ومذاكره میکنند و با طیفهای گوناگون اپوزیسیون نیز در جستجوی راه حل هستند. بطورمثال ایجاد گفتمان و تبادل اندیشه با احزاب سرتاسری از کانال کنگره ملیتهای
ایران فدرال که 3 گروه ترکمنی نیز درمیان آنهاست، موردی برخلاف ادعای شما و یا عدم اطلاع شماست.ر
ر
ر3ـ اما برای همکاری( نه دیالوگ) بایستی شرط و شروط باشد. شرط اساسی هرگونه همکاری کنگره ملیتها و گروههای ترکمنی نیز با سازمانهای سراسری به قول شما و سازمانهای ملیت فارس به اعتقاد ما، پذیرش رسمی حقوق ملیتها و برقراری دولتهای مناطق اتونوم آنها ست. آیا جنابعالی ویا هر انسان ویا هر تیم برابر حقوق از شرکت در مسابقه ای که در صورت موفقیت شما، از واگذاری امتیاز ی که به شما تعلق میگیرد، پیشاپیش امتناع میورزند، شرکت میکنید؟ اصول دموکراسی بر برابری امتیازات همه گروههای انسانی و حتا بر قواعد بسیار ریزتر و عادلانه مناسبات گروههای انسانی و لایه های اجتماعی تکیه میکند.ر

در قسمت ب:ر
ر
ر1ـ در بیان علت جدایی ترکمنها از فداییان اکثریت و حزب توده، بارها و در چندین مقاله از طرف گروههای سیاسی و فعالین ترکمن از جمله در نشریات ترکمنستان ایران ، گنگش و حتی توسط کادرهای مرکزی غیر ترکمن در سازمان فداییان اکثریت به صورت کتاب، جزوه و مقاله بررسی شده است. اگر برای شما کافی نیست عنایت بفرمایید قدری نیر شما بر آنها بیفزایید. مجموعه دلایل بر خلاف دیدگاه شما فقط بر وجود شوونیسم اشاره ندارد. بلکه بر اشکالات ساختاری، سورینیتیت( خود اتکایی و اختیار واحدها)، اشتباهات سیاسی ـ تاریخی، اشاعه فرهنگ باند بازی وتوطئه گری، فرو ریزی اعتبار و جایگاه آنها و غیره را نیز دربر میگیرد. اما وجود شوونیسم یعنی برتری طلبی، بزرگترین و وحشتناکترین عارضه استیلا طلبانه و نقض برابری حقوق انسانها با پست شمردن دیگران و یک پا در کفش فاشیسم فرو کردن ، عامل مخرب تفاهم ، عدم همکاری و مانع بازدهی توانبخش و خلاق، دلیلی قانع کننده بر ترک این تشکل است زیرا تسلط شوونیسم، ملتهای گوناگون را به جبشهای عظیمی دربرابرحاکمان و نمایندگان فکری آنها کشانده و سقوط دولتها را موجب شده است.ر

ر2ـ در مورد ادعای شما مبنی بر عدم ارائه چیز جدید توسط ترکمنها: بررسی و بازنگری رخدادهای تاریخی ـ سیاسی ترکمن، اوجگیری تولید، تحقیق و ترجمه آثار در باره زبان و ادبیات ترکمنی، شعر سرایی، داستان نویسی، مطالعه نوین زنذگی مبارزین و شاعران و حتا تبدیل شدن همایش تولد ماختیم غولی به سمبل وحدت و رهایی ملی، از اثرات بخود معطوف شدن و با اندیشه مستقل ، ملی و دموکراتیک و برابری حقوق در مسیر شکوفایی زندگی خلقها و ملتها به حرکت تداوم بخشیدن است. اما اگر شما منصف و استناد پذیر باشید شما را به اسناد و تلاشهای ترکمنها رجعت می دهم تا زحمات ترکمنها را علیرغم سطح نازل ارقام جمعیتی در خارج از کشور نقش آنها را در تنظیم ایده و سیستم اتکا به خود یعنی پرنسیپ فدرالی که از آغازکنندگان ترویج این تفکر درمیان ملیتهای ایران هستند، مرور کنید. مطالعه سری نشریات انجمن پژوهشی ترکمن در سالهاپیش برخلاف تصور بی اساس شما، زمانی که حزب دموکرات کردستان هنوز شعار خود مختاری می داد، این ترکمنهای تلاشگر بودند که پیشاپیش با مطالعه و تحقیق در باره اندیشه و مصوبات حق تغیین سرنوشت خلقها در کنوانسیونهای بین المللی و سیستم سیاسی مبتنی بر پرنسیپهای متحده در عین کثرتگرایی را تدوین و ارائه کردند.ر
ر
ر 3ـ در جهت اتحاد و همگرایی، هریک از گروههای ترکمن کم وبیش به ارائه بنیادهای نظری خود پرداخته اند. شما هم اصول اعتقادیتان را در مورد تشکل یابی ارائه دهید. اما با حفظ هویت ثابت تان اگرچه تحت نام مستعار که این حق همه است. و اما من تغییر مداوم اسامی مستعار را گمانه و نشان از نبود اراده مطمئن در انجام امر مهم تلقی می کنم. زیرا قلم پراکنان سایت ترکمصحرا مدیا نه در عرصه روشنگری سیاسی جدی بودند و نه روی پروژه ی مهمی حتا تئوریک، کاری بنیادی و مستمر انجام نداده اند. و اگر هم از طرف دیگران کار ارزنده ای ارائه شود اگر ترکمن بوده ولی در تشکلی ترکمنی فعال باشد تابو و یا جذامی قلمداد شده! ، جایی برای درج مطالب آنها در سایت ترکمن مدیا نیست. البته من هیچ انتظار شخصی ندارم فقط به محض اطلاع عموم و نمایاندن تلاشهای بیهوده عرض می کنم ر( در سایت ما تنها کسی که از میان شما به تلاشهای تحقیقی می پردازد جایش محفوظ بوده است).ر
ر
ر 4ــ از مهمترین و مقدمترین شرایط برای فعالیت سیاسی، اعلان هدف اصلی و تلاش ارگانیک برای نیل به اهداف است، نه ابتدا مرزبندی با احزاب و سایر گروهها. زیرا در پروسه حرکت و فعالیت، شانس اتحاد و همگرایی به مراتب بیش از اتحاد با ساکنین در اتاقهای مجازی و کلید دار است.ر

در قسمت پ :ر
ر
ر1ـ ادعای شما مبنی بر دوری فعالین گروههای ترکمن از سرزمین و ملیت ترکمن غیر واقغی است زیرا بخشی از این مسئله امنیتی است. ثانیا گروهها نیز از فرصتهای گوناگون، تکنولوژی اینفورماتیک ماننذ پستهای الکترونیکی ، امکانات اینترنتی، پروکسی و شبیه سازی به لازمترین اطلاعات دست می یابند. اگر بیشتر از این می خواهید بدانید به جستجوگر گوگل و متخصصین علم تکنولوژی اینفورماتیک مراجعه کنید.ر

ر2ـ ترکمنهایی که به جای در دست گرفتن پلاکارد چند نفره، سالی نه تنها یکبار بلکه چند بار موفق به دیدن مستقیم تر رنجها و دردها، تبغیض و غارتگری، فحشا و اعتیاد، فقر و گرانی خانمانسوز، حبس و اعدام فله ای کنشگران اجتماعی شده اند چه کاری در رفع این ستم و غارتگری، بی قانونی و از هم پاشیدگی خانواده ها وکشتار صیادان زحمتکش ترکمن توسط تفنگداران رژیم و در مقابل عامل و مسبب اصلی آن یعنی جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند ویا در نظر دارند انجام بدهند؟

ر3ـ گروههای سیاسی کاملا آگاه هستند که نامگذاری دقیق سرزمین ترکمن و یا طرح پرچم ملی، مقدمترین و حادترین مسئله ترکمنها نیست. هیچ پلاتفرمی از ترکمنها آنرا در مبدا اهداف و شرط فعالیت و یا همکاری قرار نداده است. این موضوع صرفا روشنگرانه و توجه به مبانی نامگذاری سرزمینی و مطالعه مفاهیم رنگها و نقش ها در سمبولهای ملی و تاریخی هر ملت است. و اما این بعضی از افراد ترکمنصحرا مدیا هستند که این مسائل را هر از گاهی یر شیپور می دمند و عاجز از هرگونه ابتکار عمل در پشت اتاقهای مجازی، با مخالفت و کینه ورزی شان از هرگونه تلاش آگاهی دهنده و هر آکسیون عملی هر چند کوچک توسط گروههای ترکمن (ونه گروههای فارس!) منفجر می شوند، تقابلی که از شوونیستهای فقیه پرست و آریا پرستان انتظار می رفت! و اما در اثر تلاش همین چند نفره ها و آن خبر نگار تلاشگر و فعال حفوق بشری ترکمن، سازمان عفو بین الملل در اقدامی شایسته و مثبت و تاریخی درحق صیادان ترکمن واکنش نشان داد و در اسناد آن ثبت شد. آکسیون در برابر پارلمان اروپا نیز که با شرکت همین چند نفر از ترکمنها و یاری 15 نفر غیر ترکمن و حتا یک فارس زبان آزادیخواه تشکیل شد در اسناد پارلمان اروپا به ثبت رسید. برنامه های متوالی دیگر برای اقدام و مراجعه به ارگانهای بین المللی برنامه ریزی شده است. اما در هیچکدام از این اقدامات نه تنها هیچ مقام و ارگانی بر ما نخندید و نه به کمیت جمعیت ما معترض بود بلکه با آغوش باز نیز پذیرفتند و راهنماییهای جالب نیز ارائه کردند. اما برخی از آقایان مفتخر به بیابانی( صحرایی) جلوه دادن ترکمنها با علم کردن کمی تعداد شرکت کننده و سانسور اصل وجودی خود آکسیون، تنگ نظری و اراده تقابل گرایانه و ستیزه جویانه شان را با گروههای ترکمنی به نحو کمال به معرض نمایش همگان گذاشتند!!!؟

ر20 جولای 2008

Inga kommentarer: