lördag, februari 23, 2008

فراخوان کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران

به شرکت در اکسیون اعتراضی!ر

دوستان و نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران!ر

رژیم شوونیستی – مذهبی ایران، در استمرار سیاست سیستماتیک خود در پایمال ساختن حقوق شهروندی و ملی ملت تورکمن در تورکمنستان جنوبی و به هیچ انگاشتن حیثیت و هستی انسانها در این منطقه در تاریخ 7 دی ماه 1386 در تداوم جنایت خود علیه صیادان تورکمن، دست به جنایت دیگری زده و باز داس مرگ دژخیمان آن زندگی صیاد جوانی را درو و صیاد دیگری را به شدت مجروح میسازد. دراعتراض مردم تورکمن به این جنایات بلاانقطاع نیروهای مسلح رژیم و مسؤنیت همیشگی عامران و عاملان این جنایات از پیگرد و مجازات قانونی، رژیم اسلامی وضعیت اضطراری در منطقه شهرستان بندر تورکمن برقرار کرده و اقدام به دست گیری بیش از 300 نفر ازمردم بیگناه منطقه که در میان آنها زنان و پیرمردان نیز به چشم می خورند، کرده است. تاکنون تعدادی از این دستگیر شدگان به زندانهای شهرستان گرگان و اوین منتقل گردیده و تعدادی از آنها تهدید به صدور حکم اعدام از طرف بی دادگاههای رژیم اسلامی شده و تعدادی دیگر نیز بدون هیچگونه محاکمه ای به مناطق بد آب و هوای جنوبی کشور تبعید شده اند!ر
اما، با تمامی این سرکوبیها و کشتارها باز نیز کینه حیوانی رژیم نسبت به اقلیت ملی تورکمن ارضاء نشده و در تاریخ 19 بهمن سال 1386 صیاد جوان دیگری را بقصد کشت مورد تیراندازی نیروهای حراست خود قرار داده و وی را نیز بشدت مجروح ساخته اند و پیگرد و دست گیریها نیز بدنبال این جنایت بعد گسترده ای یافته و حالت اضطراری نیز در منطقه تشدید گردیده است!ر

دوستان گرامی و نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران!ر

کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران از تمامی آزادیخواهان و مخالفان جنایت علیه بشریت و نقض خشن حقوق شهروندی و ملی ملتهای تحت ستم در ایران تقاضا میکند که برای مهار زدن به این جنایات آشکار رژیم در حق ملت تورکمن به افشای آن در برابر وجدانهای آزاده جهانیان و تحت فشار گذاشتن رژیم اسلامی از طریق مجامع بین المللی برای قطع این ملت کشی در ایران با اکسیون اعتراضی آن که درروز جمعه تاریخ 2008-02-29 و از ساعت 13 – 15 در مقابل مقر کمیساریای عالی پارلمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل بلژیک برپا میگردد بپیوندند و همبستگی ملی خود در مبارزه با جنایات رژیم استبدادی و تئوکراتیک و ضد ملی در حق هر یک از ملتهای تشکیل دهنده ایران را در انزار جهانیان اعلام بدارند!ر

با تشکر قبلی :ر
کمیته کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن – اروپا
2008-02-23

Inga kommentarer: