måndag, januari 21, 2008

موج سواری با هویتی جعلی!ر

در تاریخ نوزدهم دیماه، اطلاعیه ای جعلی تحت عنوان، " اطلاعیه مشترک سه جریان سیاسی تورکمن"، در وبسایت تورکمنصحرا.ارگ" که دیگر مدتهاست با زیر پا گذاشتن تمامی موازین اخلاقی و ژورنالیستی به مرکزی برای چاپ اطلاعیه ها و اعلامیه های جعلی جاعلین نام کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران، مبدل گردیده، انتشار یافته است!ر
علاوه بر جعل نام کانون در پای این به اصطلاح اطلاعیه " سه جریان سیاسی"، امضای دیگری نیز در پای آن بنام " سازمان دفاع از حقوق ملی خلق تورکمن" گذاشته شده که متعلق به سازمانی استکه سالها قبل از طرف اکثریت قریب به اتفاق هیئت اجرائیه آن منحل اعلام شده است! اما، فردی از این میان که خود مسبب اصلی به بن بست رسیدن این جمع بوده است، نام آنرا تا به امروزهمانند مرده ریگی به ارث رسیده بخود، در جهت مطامع فردی و خصوصی خود و در اوهام و آرزوی چلبی شدن خود برای تورکمنهای ایران بدست بیگانگان، مورد سوء لستفاده و وسیله ای برای فریب اپوزیسیون دمکراتیک رژیم اسلامی و بویژه در " کنگره خلقها " و در معامله گری خود با حزب دمکرات کردستان ایران، قرار داده است!ر
این فرد، تنها به این فریبکاری در زنده وانمود ساختن یک سازمان مرده اکتفاء نکرده بلکه با لجاجت عجیبی نام کانون را بدون اینکه هیچگونه رابطه ای با آن داشته باشد، با صدور اطلاعیه های در مورد مسایل آکتوئل جامعه تورکمن به امضای آن و یا با معرفی خود در میان احزاب و سازمانهای مربوط به ملل تحت ستم در ایران، بعنوان نماینده کانون با شیادی و فریب کاری تمام جعل میکند!! با اینکه بارها به این شیادی ناشیانه و ضد اخلاقی این فرد، از طرف کانون رسماً اعتراض شده است، اما اصرار و لجاجت غیر عادی و مضحک وی در تداوم این عمل زشت و نکوهیده خود، این شک و شبهه را در میان روشنفکران و مبارزین تورکمن ایجاد کرده است که این امر، صرفاً زائیده مغز کوچک وی نبوده، بلکه با پذیرش آگاهانه تمامی بی حیثیتی ها و بی آبروئیها برای خود، بدنبال انجام وظیفه ای استکه جهت مخدوش ساختن و توهم پراکنی در اطراف مواضع کانون در مقابل رژیم اسلامی ودر جنبش ملی – دمکراتیک تورکمنها، بر عهده گرفته است!ر
اینبارنیزاین فرد جاعل، با اینکه از مدتها، منزوی و رانده شده از هر جمعی در بی عملی کامل بسر میبرد، بدنبال حادثه خونین کشتار و دستگیری صیادان منطقه بندر تورکمن از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم اسلامی در نهم دیماه، فرصت طلبانه برای خروج از این انزوا و سواری گرفتن از این موج نارضایتی و اعتراض گسترده مردم تورکمن و در راستای اجرای وظیفه مخدوش ساختن موضع و سیاست کانون در این رابطه که در دهم دیماه طی یک اطلاعیه مشترک با " حرکت ملی تورکمنستان" اعلام شده بود، با هویتی جعلی بنام کانون از لاک خود بیرون آمده و بهمراه عده ای که با نامی خود خوانده بنام " حرکت ملی – دمکراتیک تورکمن" و صد البته با مرده " سازمان دفاع از حقوق ملی تورکمن" در پای به اصلاح اطلاعیه ای مشترک، دو بار با خود و یک بارنیزبا این عده امضاء گذاشته است!!ر
اما، عجیب تر از اقدام شیادانه جاعل نام کانون و نعش کش نام یک سازمان مرده، اقدام کسانیستکه با نام خود خوانده با اشتباه گرفتن سوراخ دعا در نهایت بعد از مدتها به هیچ انگاشته شدن خود در جمع تورکمنهای خارج از کشور برای مورد تأئید و طرف توجه کسی واقع شدن، متأسفانه حتی حاضر شده اند فردی که بر روی تابوت " سازمان دفاع از ..."، نشسته و با کارت جعلی کانون با آنها بازی میکند، پیروی و تبعیت بکنند!ر
این دوستان که با مشتبه شدن امربخود، با اینکه محفل آنها در چهارچوب تعریف یک حوزه سازمانی نیز نمیگنجد و در حالیکه از لحاظ کمی حتی اگر همراه با سایه های خود نیز شمرده بشوند شاید بزحمت با تعداد انگشتان یکدست گرفته نشدن و مورد تأئید کسی قرار نگرفتن در جمع تورکمنهای خارج از کشور و بویژه از طرف کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن را در خود بجویند! این دوستان باید این حقیقت را دریابند که با انشقاق طلبی بی دلیل، تفرقه جوئی، انزواگرایی از جمع، مخالفت و یا فعالیت علیه هرگونه اقدام وحدت طلبانه روشنفکران و سیاسیون خارج از کشور با سوء ظن نسبت به دیگران و با پنداشتن هر حرکتی بعنوان یک توطئه علیه خود و بدون نشاندادن صداقت خود بدیگران و با تابو سازی و پرستش بتی که بدست خود و با فریب خود بنام یک " جریان" تراشیده و خود را تافته جدا بافته ای از جمع پنداشتن و عدم صداقت حداقل با خود، آنها را صرفاً به طعمه ای ساده برای جاعلان و شیادان سیاسی تبدیل خواهد نمود، همانگونه که نمونه هایی از آنرا تاکنون از خود بروز داده اند!ر
ما، این اقدام اپورتونیستی وجاعلانه این افراد را قویاً محکوم کرده و اعلام میداریم که در تاریخ یاد شده، کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران، هیچگونه اطلاعیه ای با هیچ گروه و فردی منتشر نساخته و برای حفظ سلامتی و پرنسیپهای ناظر بر جنبش ملی – دمکراتیک، خواهان افشاء اینگونه حرکات شیادانه از طرف تمامی دوستان کانون هستیم!ر
کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن ایران- کمیته اروپا
2008-01-21

Inga kommentarer: