torsdag, maj 24, 2007

تکذیب و تقبیح !ر

در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه اطلاعیه ای با امضای، "سازمان دفاع از حقوق ملی ترکمن"،"کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن"و"حرکت ملی – دمکراتیک تورکمن(تورکمنلیک)"، تحت عنوان نامفهوم " پیمان همکاری نزدیک"، انتشار یافته است!ر
کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن، بدینوسیله اعلام میدارد که نه در تاریخ یاد شده و در هیچ زمانی، اطلاعیه ای با این سطح نازل و مغایر با برنامه و بنیانهای فکری و سیاسی خود با هیچ گروهی، بویژه با گروه !؟ منحله "سازمان دفاع ..."، منتشر نساخته است. از سوی دیگر، کانون فرهنگی – سیاسی ، در اتخاذ خط و مش وحدت طلبانه خود با هر گروه و جمعیتی تاکنون سنگ پایه حرکت خود را بر اساس منشوری قرار داده استکه در
تاریخ 27.02.2007 با گروه "حرکت ملی تورکمنیستان (ارکینلیک)"، انتشار داده است. در این منشور بنیانهای فکری، خواست ها و تعاریف از ترمینهای اصلی جنبش ملی – دمکراتیک ملت تورکمن، بصورت کاملاً کنکرت و مؤجز فرمول بندی شده و تلاش این باصطلاح اطلاعیه نویسان و جاعلان نام کانون در جهت نسخه برداری ناقص و مسخ این منشور، از قبل شکست خورده و محکوم میباشد!ر
نکته در خور توجه در این باصطلاح اطلاعیه، امضای افرادی در زیر آن است که خود را گروهی بنام "حرکت ملی – دمکراتیک تورکمن (تورکمنلیک)" نامیده اند! این افراد که زمانی از امضای منشور مشترک یاد شده در بالا، بدلیل مخالفت بی معنای خود و در اصل بدلیل عدم درک اهمیت و جایگاه این منشور در پیشبرد جنبش خودداری ورزیده بودند. اما، اکنون آنها در سیر روند نزولی خود، با کانون جعلی و با یک گروه منحله که هر دوی آنها را یکنفر با زیر پا گذاشتن تمامی نرمهای اخلاقی و سیاسی با لجاجت و اصراری غیر عادی یدک میکشد، حاضر شده اند در زیریک اطلاعیه با سطح بسیار نازل و با مضمونی متناقض امضاء بگذارند! این امر نشان میدهد که این باصطلاح گروه ، هر چه بیشتر از تبدیل شدن به به یک گروه واقعی با پرنسیپهای معین سیاسی و اخلاقی و با بنیانهای فکری معین و فرموله شده، دورتر و دورترمیشود!ر
اقدام این افراد در شرایطی که مباحثات جدی برای سازمانیابی و دست یافتن به شکلی از وحدت، میان روشنفکران و مبارزین تورکمن در جریان است، کاملاً مغایر با منافع ملی جنبش ودر جهت تشدید تفرقه موجود در میان تورکمنهای خارج از کشور میباشد!ر

کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن ایران
سی ام اردیبهشت ماه 1386

1 kommentar:

Anonym sa...

کسانیکه در خارج از کشور از نام کانون برای خود مدال درست میکنند همه خائن به ترکمن و شهدا هستند و فردا همه در دادگاه مردم جوابگو خواهند بود. خجالت بکشید کدام ملتی مثل شما است ای بی نام و نشانها