onsdag, april 11, 2007Şehitleriň her damja ganyndan müňlerçe batyr dörär !

Türkmen Topragyny gana çaýkanlara, onuň milli baýlyklaryny talap oturan baýguşlara, ýoguňyza ýanyljak günüň daş däldigini Magtymguly şahyrdan eşidiň diýeýesimiz gelýär:

Eýran, Turan bu gün goluň astynda,
Sürgün indi bu döwrany sen Fettah!
Külli Türkmen oýnar çölüň üstünde,
Dökmen nahak gany, bilgin, sen Fettah.

Bugün şa sen, erte geda bolar sen,
İlden-günden, maldan jyda bolar sen,
Bir gün janyň çykyp, pida bolar sen,
Gazanyp sen çoh günäni sen Fettah.

Sen Türkmeniň ilin-günün soldurdyn,
Ganlar döküp gözel yurdum doldurdyn,
Şehit bolanlaryn serin galdırdyň,
Unudar sen tagty, käni sen Pettah.

Halkyn öwji çohdur, ykbalyn ýaman,
Ýa ölersen, ýa zyndan sen biguman,
Tagtyň synar, dime galar men aman,
Çünki zäher kyldyň nany sen Fettah.

Inga kommentarer: