torsdag, april 05, 2007

پرچم ملی تركمنستان ايران
ر
ر
پرچم، معرف ملی و سمبل اراده واحد هر ملت و يا هر كشورﻯ در حراست از سرزمين، هويت و فرهنگ، شرافت و حيثيت انسانی آن است. پرچم ملی، نه بيانگريك ايدئولوژﻯ ويا از آن يك طبقه و قشر و يا يك گروه اجتماعی و سياسی، بلكه مقوله ايست ملی وفراگيرو سمبلی از يگانگی تمامی افراد يك ملت و يا يك كشور كه آنرا از آن خود دانسته و حتی در شرايطی حاضرند براﻯ حفظ آن، جان خويش را نيز فدا بسازند.ر
امروزه درجهان، درحاليكه هرملت و كشورﻯ و حتی ايالاتی ازيك كشور و هر صنف و جمعيت و حتی گروههاﻯ ورزشی، هنرﻯ، سكت هاﻯ مذهبی، توليدﻯ و مالی و … نيز آرم يا پرچم خاص خود را دارا ميباشند، در ايران داشتن هرگونه نشانه اﻯ از مقد سات خود و تمايزات ملی با ملت حاكم بر آن، براﻯ اقليتهاﻯ ملی، رسماً جرمی نابخشودنی از طرف رژيمهاﻯ شوونيستی تمركزگراﻯ وقت در آن تلقی شده و هميشه مستوجب سنگينترين مجازاتها، تحت اتهام هميشگی و ساختگی، " تجزيه طلبی" و " توطئه خارجی عليه تماميت ارضی ايران"، گرديده است!ر
تمامی ملتهاﻯ تشكيل دهنده ايران، در طول تاريخ و در زمانهاﻯ متفاوت پرچم، بيرق و يا درفش هاﻯ خاص خود را داشته اند، اما با برقرارﻯ حاكميت شوونيستی برآن با ساختار متمركز و سركوبگرا، تمامی اين سمبل هاﻯ ملی نيز، همانند خواست و اراده ملی و وحدت جغرافيائی هر يك از اين ملتها، در هم شكسته شده و آنها از زيستن در زير پرچم ملی خود محروم و در سرزمين آنان سمبلی از تمركزگرائی و بی حقوقی ملی مطلق، زمانی با آرم سلطنتی و زمانی ديگر با آرم شوونيسم مذهبی، برافراشته شده است.ر
اما، ديگر دوران محروم نگه داشتن اقليتهاﻯ ملی در ايران از معرف ملی و از تمامی مقد سات و تمايزات خود با ملت حاكم برآن، از طريق اتحادهاﻯ اجبارﻯ و سركوبگرانه با هدف استحاله همه جانبه وهميشگی آنها در ملت حاكم، بسر رسيده است. ازسوﻯ ديگر نيز، مدتهاست كه مبارزه ملتهاﻯ تحت ستم در ايران براﻯ پايان بخشيدن قطعی به بی عدالتی هاﻯ ملی و برپائی دولتی فدراتيو ودمكراتيك درآن، نه تحت لواﻯ احزاب به اصطلاح سراسرﻯ براﻯ خواستی موهوم ودرتضاد با منافع ملی خود، جهت برافراشتن پرچمی مشترك برفراز ويرانه هاﻯ تمركزگرائی، تبعيض و ستم ملی، استبداد سلطنتی و دينی، شوونيسم و نژاد پرستی، آغاز شده است.ر
كانون فرهنگی - سياسی خلق تركمن ايران، معتقد استكه هر ملتی در ايران، در داشتن پرچم ملی خود، كاملاً محق بوده و اين امر بخشی از حقوق ملی و دمكراتيك غير قابل انكارآنها ميباشد. مسلماً، انتخاب پرچمی ملی، بعنوان مقوله اﻯ قراردادﻯ و انتخابی براﻯ هر ملتی، تنها از طريق برگزارﻯ رفراندمی ملی و با تصويب مجالس و دولت ملی خود آنها صورت قانونی بخود ميگيرد. همانگونه كه انتخاب آرم ملی و پرچم دولتی نيز درحيطه اختيار و وظايف قانونی مجلس و دولت ملی هر ملتی ميباشد.ر
كانون فرهنگی - سياسی، با اعتقاد كامل به اصل فوق، تا فراهم آمدن شرايطی دمكراتيك و آزاد و موقعيتی مناسب براﻯ انتخاب پرچم ملی رأساً از طرف خود ملت تركمن در تركمنستان ايران، بعنوان وارث وادامه دهنده جنبش ملی - دمكراتيك ملت خود و بعنوان پرسابقه ترين تشكيلات سياسی در پيگيرﻯ منافع ملی ملت تركمن، وظيفه ملی خود ميداند كه براﻯ رفع اين خلاً و جهت تأمين وحدت تمامی پيشروان و روشنفكران ملت خود در زير يك معرف و سمبل ملی و براﻯ ايجاد زمينه هاﻯ روحی و روانی انتخاب پرچم ملی ازطرف ملت خود در فرداﻯ پيروزﻯ جنبش آزاديخواهانه و دمكراتيك مردم ايران، طرح پرچم ملی پيشنهادﻯ خود را ازهم اكنون براﻯ ملت تركمن ارائه داده ودرتبليغ و ترويج آن در ميان ملت خود و پيشروان و روشنفكران آن، براﻯ پذيرش آن بكوشد.ر
پرچم ملی مورد نظر كانون فرهنگی - سياسی، براﻯ ملت تركمن، عارﻯ از هرگونه علائم و نشانهاﻯ ايدئولوژيكی - سياسی، طايفه اﻯ - اتنيكی، سازمانی وحزبی بوده و تنها بيان وحدت و حدود جغرافيائی و بيان مالكيت تاريخی و طبيعی آن بر سرزمين خود و تجسم اراده ملی و مبارزه آن در حفظ و دفاع از تماميت آن، در ادوار طولانی است. پرچمی به سادگی و شفافيت، صداقت و صميميت و صلح طلبی ذاتی ملت ما و با هيچ شباهتی با پرچمهاﻯ ديگر ملل جهان!ر


مضمون پرچم ملی تركمنستان ايران:ر


سرزمين تركمنها در ايران كه از شمال و غرب خراسان آغاز و به درياﻯ خزرمنتهی ميگردد، طولانی ترين مرز شمالی ايران با جمهورﻯ تركمنستان را تشكيل ميدهد. اين سرزمين به تنهائی مساحتی برابربا مساحت هفتاد كشور مستقل جهان را دارا بوده و برابر با نيمی از خاك كشورهايی چون، دانمارك، سوئيس و هلند در اروپاﻯ مركزﻯ ميباشد.ر
اين منطقه، حاصل تقسيم غير قانونی سرزمين واحد ملت تركمن، بدو قسمت شمالی و جنوبی در بيستم سپتامبر سال 1881 ميلادﻯ، از طرف روسيه تزارﻯ و دولت مركزﻯ ايران با وساطت و رضايت امپراطوريهاﻯ استعمارگر آندوره ودر راستاﻯ تعقيب منافع آنها درآسياﻯ مركزﻯ و هند شرقی ميباشد.ر
منطقه تركمنستان جنوبی و يا ايران، دو ناحيه آب و هوايی و سطح رشد اقتصادﻯ و تمايزات معيشتی را در برميگيرد. ناحيه شمالی آن كه ازمنطقه سرخس و با در برگرفتن كوهپايه هاﻯ كؤپت داغ، آغاز ميگردد، ظاهراً منطقه اﻯ ا ست نيمه خشك كوهپايه اﻯ و استپی و صحرائی، با شوره زارهاﻯ وسيع. اما، در اصل وسيع ترين مراتع و بزرگترين مزارع كشت د يمی، بويژه گندم و معادن زير زمينی در آن واقع شده و اين ناحيه، همچون سرزمين طلائی تا درياﻯ خزرامتداد يافته و با در گرفتن بخش بزرگی از خليج اِ سن قلی، از طريق درياﻯ خزر به مرزهاﻯ آبی كشور تركمنستان و جمهورﻯ آذربايجان محدود ميشود.ر
ناحيه جنوبی اين سرزمين نيز كه از مرز استان سابق مازندران و يا " گلستان" فعلی، با استان خراسان آغاز و همانند نوارﻯ وسيع و مخملی سبز، با غنی ترين خاك در ايران كه بيش از 40 نوع محصولات كشاورزﻯ درآن بعمل ميآيد، با در برگرفتن خليج گرگان در درياﻯ خزر و شبه جزيره مال آشار، تا شمال شهر قديمی اشرف و يا بهشهر فعلی از طريق اين شبه جزيره امتداد يافته و به آبهاﻯ فرح آباد سارﻯ، مركز استان مازندران در درياﻯ خزر محدود ميگردد.ر
ايندو ناحيه از يك سرزمين واحد، بهمراه بخش مهمی ازنگين آسياﻯ مركزﻯ، درياﻯ خزر، سرزمين اصلی و باستانی تركمنهاﻯ جنوبی بشمار ميرود كه آخرين داده هاﻯ باستانشناسی بر مالكيت تركمنها، در حداقل شش هزار سال قبل از ميلاد برآن، مهر تأئيد گذاشته است. مالكيت ملی و حقوق ارضی كه بارها و بارها در طول تاريخ از طرف مهاجمين بيگانه مورد حملات خونين، براﻯ غضب و تجزيه آن قرار گرفته و يا از طرف حكومتهاﻯ مركزﻯ شوونيست وقت در ايران، براﻯ تغيير تركيب جمعيت و هويت تركمنی آن سعی وافرﻯ دركوچانيدن اجبارﻯ تركمنها از آن به ديگرمناطق ايران، همراه با مهاجرت دادن ملتهايی ديگر به اين سرزمين شده و ميشود.ر
مضمون پرچم ملی پيشنهادﻯ كانون فرهنگی - سياسی براﻯ ملت تركمن، بازتاب و تبلورﻯ از رنگ دو ناحيه از سرزمين تركمن، بصورت رنگ طلائی و مخملی سبز همراه با رنگ آبی درياﻯ نيلگون ما به نشانه صلح، آزادﻯ و مسالمت جوئی ذاتی ملت ما در يك مجموعه است كه هارمونی بزرگ و با شكوهی از تماميت ارضی ما را به اهتزاز در مياورد كه رنگ سرخ در ميان اين سه رنگ نيزبه نشانه فداكاريها و تلاشهاﻯ قهرمانان با نام و بی نام تركمن، در طول سده ها درحفظ تماميت اين سرزمين، به اين هارمونی با شكوه پيوسته و به زيبائی و ابهت و معناﻯ آن ويژگی خاص می بخشد.ر
ما، مطمئنيم پرچم ملی پيشنهادﻯ كانون فرهنگی - سياسی، براﻯ ملت تركمن درايران كه بعنوان معرف ملی آن در سرتاسر جهان ارائه ميگردد، از طرف تمامی مبارزين تركمن با صحه صدر، بدون هرگونه جانبدارﻯ سياسی و ايدئولوژيكی و يا دخالت دادن منافع گروهی و تشكيلاتی، تنها با معيار قرار دادن منافع ملی ملت خود واحترام عميق به ياد قهرمانان بی نام و با نام خود و با احساس مسئوليت ملی در تداوم راه اين قهرمانان و جهت تأمين وحدت ملی خود حول سمبلی ملی، مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت.ر


طرح و استاندارد اين پرچم ملی، بصورت زير ميباشد:ر


قابل ذكر استكه پيش رفتگی رنگ آبی، بعنوان مظهر صلح و پيروزﻯ، ثبات و دوستی، ورنگ سرخ بيانگر مضمون مبارزات ملت تركمن وايقان علمی و خوش بينی عينی پيشروان آن به سرانجام پيروزمندانه اين مبارزات، در آينده اﻯ نه چندان دور است!ر
با اميد به تحقق خواست هاﻯ ملی ملت تركمن، درايران فدراتيو و دمكراتيك!ر


كانون فرهنگی - سياسی خلق تركمن ايران

با کانون فرهنگی- سیاسی
میتوانید با شماره تلفن :ر

0046(0)762-879565
ویا با آدرس ایمیل :ر
kanoon6@hotmail.com
تماس بگیرید.ر

Inga kommentarer: