fredag, februari 23, 2007

اطلاعیه :ر
ر
آقای دکتر سیدی بعنوان یکی از پر سابقه ترین سیاسیون و از صاحبنظران زبان و از معتمدین ملت ترکمن، از طرف شورای مرکزی موقت کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن ایران، بعنوان نماینده کانون در آلمان فدرال معرفی میگردند. امیدواریم که در نتیجه تلاش مؤثر ایشان در جهت تأمین وحدت تمامی مبارزین و روشنفکران ترکمن در خارج از کشور و با احزاب و گروههای سیاسی اپوزیسیون رژیم اسلامی ایران، در این کشور و دیگر کشورهای اروپائی، موجبات تقویت هر چه بیشتر اتحاد مبارزاتی کانون – فرهنگی سیاسی خلق ترکمن با آنها و بویژه، با احزاب و گروههای سیاسی ملتهای تحت ستم در ایران فراهم آید.ر
ر
شورای مرکزی موقت
کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن ایران
2007-02-23
D.seydi@hotmail.com
+49(0)2421-959995

اطلاعیه :ر
ر
آقای آق بندی، بعنوان یکی از پرسابقه ترین سیاسیون ملت ترکمن و از نخبگان ادبی و فرهنگی آن و از بنیانگذاران ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا در اواسط اسفند ماه سال 1357 ، از طرف شورای مرکزی موقت کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن بعنوان نماینده کانون در کشورهای اسکاندیناوی معرفی میگردند. امیدواریم که در نتیجه تلاش مؤثر ایشان در جهت تأمین وحدت تمامی مبارزین و روشنفکران ترکمن در خارج از کشور و با احزاب و گروههای سیاسی اپوزیسیون رژیم اسلامی ایران، در این منطقه و در کشورهای اروپائی، موجبات تقویت هر چه بیشتر اتحاد مبارزاتی کانون – فرهنگی سیاسی خلق ترکمن با آنها و بویژه، با احزاب و گروههای سیاسی ملتهای تحت ستم در ایران فراهم آید.ر
ر
شورای مرکزی موقت
کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن ایران
2007-02-23
berdi.ak@hotmail.com
+46(0)762879565

Inga kommentarer: