tisdag, oktober 03, 2006

ترجمه متن سخنرانی مشترک
ر
کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن ایران
ر
و حرکت ملی ترکمنستان ایران
ر
درکنفرانس سپتامبر 2006 در پارلمان کانادا


خانمها و آقایان گرامی!ر
از جانب سازمان های سیاسی تورکمنها: کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن ایران و حرکت ملی ترکمنستان ایران خدمتتان سلام عرض میکنم واز دعوت برگزار کنندگان محترم کنفرانس صمیمانه تشکر می کنم.ر

ایران کشوری چند ملیتی است. در این کشور ملتهای ترک آذربایجان، فارس، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن زندگی می کنند.ر
تورکمنها در منطقه شمال ایران و در شرق دریای خزر زندگی میکنند واز نظر اداری علیرغم اعتراض و مخالفت ، بر طبق سیاست آسیمیلاسیون جمهوری اسلامی ، بین دو استان گلستان و خراسان(بجنورد) تقسیم شده اند. زبان مادریشان تورکمنی است و دارای مذهب سنی هستند. متاسفانه آمار دقیق و رسمی از تعداد جمعیت تورکمنها ی ایران اعلان نشده است. بدین لحاظ منابع تورکمنها آنرا بین 2 الی 3 میلیون برآورد میکنند.ر

یکپارچگی سرزمین ملت تورکمن در نتیجه سیاست های استعماری قدرتهای بزرگ ، یعنی روسیه و بریتانیای کبیر نقض شد و طبق قرارداد آخال که در سال 1881 بین دولت روسیه و دولت ایران منعقده گردید، به سه قسمت، یعنی بین دول روسیه ،ایران و افغانستان تقسیم و ضمیمه گردید . لازم به تاکید میدانم که این تقسیم ظالمانه و نا عادلانه ، هیچگاه از طرف ملت ما برسمیت شناخته نشد.ر

پس از این تقسیم ترکمنهای جنوبی ساکن در ایران همواره در برابر حکومت های استبدادی -- شوونیستی مبارزه کرده و در راه اعمال اراده ملی ، دو بار حکومت خود مختار تشکیل دادند. اولی در سال 1924 با نام جمهوری خود مختار ترکمنستان ایجاد گردید که پس از 18 ماه با یورش نظامی خاندان پهلوی تحت رهبری رضا شاه سرنگون شد . ملت تورکمن در جریان این سرکوب از طریق اشغال نظامی ، کشتارها و اعدامهای دسته جمعی ، مصادره اموال منقول و غیر منقول ، به آتش کشیدن شهر و روستا و مزارع توسط ارتش ضد خلقی رضا شاه ، نابودی اقتصاد محلی و اعلام رسمی ممنوعیت تدریس در مدارس به زبان ترکمنی و تحمیل زبان فارسی محکوم به گنوسیت ملی ، زبانی و فرهنگی شد.ر

در پی سقوط رژیم پهلوی، تورکمنها ی جنوبی در سالهای 1979-1980 حکومت خودگردان شورایی خود را برقرار کردند. رهبران حکومت اسلامی بزودی دستور سرکوب ملت و سرنگونی حکومت ترکمن را صادر نمودند .رهبران ملی ترکمن توماچ ، مختوم ، واحدی و جرجانی به دستور خمینی ترور و فعالان سیاسی به جوخه های اعدام و یا زندان سپرده شدند ، مراکز سیاسی – فرهنگی غیر قانونی اعلام شده و سرمایه های ملی ترکمن توسط نهادهای جمهوری اسلامی غصب گردیدند.
ر

در تمامی دوران 27 ساله حکومت رژیم اسلامی در ایران هیچ وزارتخانه ای تحت مسئولیت تورکمنها نبوده است. اداره امور محلی نیز در دست غیر تورکمنهاست. این رژیم قرون وسطایی در اجرای سیاست پاکسازی قومی ، از یکطرف فارس زبانها ی شیعه مذهب ، بویژه سیستانیها را از مناطق دیگر ایران به منطقه تورکمنها انتقال می دهند و زمینهای حاصلخیز تورکمنها را در اختیار آنان میگذارند. و از طرفی دیگر قشر متخصص و نسل جوان تورکمن را د ر مسیر جستجوی کار مجبور می کند به شهرهای فارس نشین مهاجرت کنند تا دوران المینه شدن را طی نمایند. قابل توجه است که تنها در 15 سال گذشته با حمایت مالی حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 300 شهرک و روستا در منطقه تورکمن برای اسکان مهاجرین ساخته شده است و این پروسه تا اقلیت سازی ملت تورکمن در درون سرزمین پدری خود ادامه خواهد یافت . ترکمنها از آموزش رسمی به زبان ملی خود محروم بوده و کودکان ترکمن در کودکستان نه به زبان مادری بلکه به زبان فارسی زبان می گشایند و با تعلیمات مذهب شیعه تربیت می شوند . حتا صدور شناسنامه نیز با اسامی تورکمنی ممنوع است. تغییرنام شهرها و روستاهای تورکمنی به نامهای فارسی با شدت بیشتری ادامه دارد.ر

خانمها و آقایان محترم !ر
کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن ایران و حرکت ملی ترکمنستان ایران ، هر کدام از بدو بنیانگذاری ، مبارزه پیگیری را در راه دستیابی ملت تورکمن به حق تعیین سرنوشت و رهایی از سیطره حاکمیت استبدادی و شوونیستی ر(مذهبی، زبانی ـ ملی ) جمهوری اسلامی به پیش می برند. ما در افشاء سیاستهای برتری طلبانه دولتهای ایران که طی 85 سال گذشته از طریق لغو حاکمیت ملی ،واشغال سرزمین مقدسمان آغاز گردیده و در مسیر محو هویتهای ملی ترکمن ادامه دارد ، از هیچ کوششی دریغ نکرده و ضمن اعلان و معرفی خواسته های دموکراتیک وانسانی خود همواره به اتحاد عمل نیروها ی ملی و دمکرات اصرار ورزیده ایم. برجسته تر شدن مطالبات سرکوب شده ملی توسط جمهوری اسلامی و تبدیل آن به نقطه ثقل چالش ملتهای در بند در ایران ، نیازمند تدبیر جدی، اجماع فراگیر، واکنش ارگانیک ومشترک را پیشاروی احزاب و سازمان های سیاسی ملتهای تحت ستم قرار داده است. رهایی از مصیبتها و رنجها و نیل به آزادی ، در گرو همکاری و اتحاد عمل تمامی نیروهای ملی ، سکولار و دمکرات بر علیه حاکمیت استبدادی و شوونیستی جمهوری اسلامی ایران است. ما متحدانه با پیروی از این اصل ، اعتقادات و وظایف خود را چنین اعلام میکنیم :ر
در ایران کثیرالمله ، حق تعیین سرنوشت خلقها به عنوان یکی از اصول بنیادی حقوق بشر حق مسلم و انسانی ملتهاست. ما با مراجعه و همه پرسی از ملل ساکن در ایران موافق اتحاد داوطلبانه دولتهای اتنیکی ـ سرزمینی ملیتها هستیم.ر

ـ سرزمین تاریخی وکنونی ملت تورکمن در ایران گستره ای ازضلع شرقی بحر خزر تا دشتهای بین آلاداغ و کوپت داغ را شامل می شود که تقسیم ناشدنی ، پیوسته ،جدایی ناپذیر(یکپارچه) و از آن ملت تورکمن است.ر
ـ پاسداری و دفاع از هویت ملی و شأن انسانی ملت تورکمن
ـ افشای گنوسیت فرهنگی ملل غیر فارس توسط جمهوری اسلامی و مبارزه بر علیه هر نوع پایگاه و تفکر راسیستی، شوونیستی و نابرابری اتنیکی ، مذهبی و جنسی.ر
ـ سازماندهی آکسیونهای مشترک با تمامی نیروهای دمکرات ملل تحت ستم در ایران بر علیه استبداد و شوونیسم حاکم در ایران
ـ دفاع از آزادی اندیشه، بیان، قلم ، مطبوعات و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی - اجتماعی .ر
ـ دفاع از صلح و امنیت در جهان و مخالفت با تروریزم.ر
ـ حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای با رعایت معاهدات بین المللی شامل همه ملل است . اما رژیم جمهوری اسلامی ایران فاقد آمادگی مدنی جهت استفاده صلح آمیز ازاین انرژی میباشد.ر
ـ طرفداری از روابط متقابل و احترام آمیز ادیان و فرهنگهای گوناگون .ر
ـ جدایی دین از سیاست و دولت ، مخالفت با باز افرینی و ترمیم هر نوع حکومت دینی .
ر


با تشکر
کانون فرهنگی ـ سیاسی خلق تورکمن ایران
حرکت ملی تورکمنستان ایران
28.9.2006

توضیح: نسخه اصلی این متن به زبان انگلیسی در کنفرانس پارلمان کانادا توسط آقای عبدالغفور چاریار قرائت شد.ر

Inga kommentarer: