torsdag, april 27, 2006

فرجام خطرناک ماجراجوئی اتمی سران رژیم اسلامی

بیانیه کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن، در باره :ر

فرجام خطرناک ماجراجوئی اتمی سران رژیم اسلامی!ر
ر

بدنبال ارجاع گزارش پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرف انرژی اتمی ، این شورا فرصتی یکماهه برای ایران جهت خاتمه هرگونه فعالیت غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور قائل گردید. اما، سران کوته بین رژیم ایران، نه تنها به عمق جدیت این التیماتوم پی نبردند، بلکه از زبان رئیس جمهور خود به دنیا اعلام داشتند که " ایران بعنوان یک نیروی اتمی بزودی بعضویت کلوب کشورهای اتمی در خواهد آمد" و مجدداً با تشبیه اسرائیل به یک "درخت خشکیده " که گویا برای برانداختن آن تنها، "به یک طوفان بزرگ"، نیاز دارند، براجرای سیاست یهودی کشی خود با وقاحت یک جنایتکار نئو نازیست پای فشردند!ر
سران رژیم اسلامی، تمامی عناد ورزیها و گردنکشی های خود درمقابل جامعه جهانی را در برابر مردم ایران، درپشت دروغ بزرگ ضدیت جهانیان، بویژه غرب و آمریکا با دستیابی ایران به انرژی صلح آمیزهسته ای و ضدیت آنها با پیشرفت علمی ایران پنهان ساخته و دستیابی به انرژی هسته ای را تا حد مبارزه برای مسئله ملی شدن نفت در دوران دکتر مصدق ارتقاء داده و آنرا بعنوان مقوله ای حیاتی در راستای تأمین منافع ملی ایران تبلیغ میکند!ر
اما، سران ریا و تزویر رژیم اسلامی، این حقیقت را از مردم ایران پنهان میکنند که هیچ قدرت دخیل خارجی در مسئله اتمی رژیم ایران، مخالف دستیابی اینکشور به انرژی صلح آمیز اتمی، تحت نظارت سازمان انرژی اتمی نیست. مخالفت آنها، تنها با فعالیت پنهانی و مشکوک رژیمی غیر قابل اعتماد و بی اعتناء به قوانین بین المللی با پرونده سیا در رعایت حقوق بشر بوده و به رژیمی که کشوری را بصورت بانک مرکزی تروریستهای بین المللی و مأمنی امن برای آنها درآورده است بی اعتماد هستند. جامعه جهانی از خطر دستیابی رژیمی قرون وسطایی به مدرنترین سلاح کشتار جمعی که خواهان محو کشوری از روی " نقشه جهان" است برای صلح و امنیت جهانی کاملاً بیمناکند.ر
سران رژیم اسلامی به مردم نگفته اند که خود آنها مسبب اصلی دچار ساختن ایران در بزرگترین بحران بین المللی در تاریخ آن با هفده سال فعالیت اتمی پنهانی از سازمان انرژی اتمی، بر خلاف تعهد ات یک عضو برابر حقوق آن و با خروج یکجانبه از مذاکرات سه جانبه با سه کشور اروپایی در اواخر ماه اوت سال 2005، بعد از سه سال چانه زنیهای فریبکارانه با آنها، بوده اند.ر
آنها این مسئله را پنهان میسازند که اکنون فعالیت اتمی ایران، بسیار فراتراز حد استفاده صلح آمیز از آن رفته و اگر پرونده اتمی ایران را در معرض داوری هر فیزیکدان بی طرفی گذاشته شود، مسلماً استنتاج حاصل از آن چیزی بجز تلاش رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی نخواهد بود. این درحالی استکه بیست و شش کشور دارای نیروگاه اتمی تولید انرژی در جهان وجود دارند که هیچیک از آنها که بزرگترین آن کره جنوبی با بیست نیروگاه اتمی واسترالیا و برزیل هستند، احتیاجی به غنی سازی اورانیوم در خاک خود نداشته اند.ر
آنها باز به مردم ایران نگفته اند که چگونه " پیشنهاد سخاوتمندانه " روسیه ، مبنی بر غنی سازی اورانیوم در خاک این کشور درحد استفاده برای نیروگاههای اتمی ایران را با لاقیدی و سبکسری که در اصل آخرین راه گریز ایران از بحران بزرگ اتمی بوده است، رد کرده اند.ر
اما، صحبت از منافع ملی ایران، از طرف رژیمی که برای خود مشروعیتی آسمانی قائل بوده و به قوانین و مشروعیت زمینی و به حقوق مشروع و طبیعی انسانها ذره ای ارزش قائل نیست، یاوه گویی ای بیش نیست. آیا در جائی که میلیاردها دلار از کیسه مردمی که در میان آنها چهارده میلیون بیکار آشکار و پنهان وجود داشته و سن فحشاء به سیزده سال تقلیل یافته و نزدیک به هفت میلیون معتاد و دو نیم میلیون بی خانمان و یا کارتون خواب وجود دارد، صرف بحران سازی و ایجاد تنش بین المللی و انزوای مطلق آن و سوق دادن مملکت به پرتگاه جنگ و ویرانی، بنام ایجاد مرکز انرژی اتمی و صرف دستیابی به سلاح هسته ای میشود، در راستای تأمین منافع ملی دانست؟!ر
اما، نیت واقعی سران تبهکار رژیم اسلامی در ایران، از دستیابی به سلاح هسته ای، تأمین بقای مطلق حاکمیت خود از طرف جهانیان بر ایران، از طریق گردنکشی وبا باج خواهی اتمی و مجبور ساختن آنها به سکوت در مقابل تشنج آفرینی یهود ستیزی و در رهبری تروریسم بین المللی است. در عرصه داخلی نیز که رژیم اسلامی، ازهمان ابتدا در مقابل مردم شمشیر را از رو بسته است از یکسو، با دستیابی به سلاح اتمی قصد مرعوب ساختن مردم و تثبیت روانی قدر قدرتی و شکست ناپذیری خود در افکار عمومی و از سوی دیگر، با تشدید یافتن هر چه بیشتر بحران اتمی، هدف تأمین یکپارچگی صفوف رو به تلاشی خود نظام اسلامی حول مسئله اتمی را مد نظر دارد. ولی، اگر به یمن داشتن سلاح هسته ای، دولتی موفق به تأمین بقای خود از لحاظ خارجی و داخلی شده و موفق به جلوگیری از فروپاشی درونی حاکمیت خود شده بود، مسلماً جهان تا به امروز شاهد فروپاشی ابر قدرت شوروی با قدرت جهنمی اتمی که به تنهائی هفده بار توان نابودی کل کره زمین را داشت نمیگردید!ر
در شرایط فعلی، بدلیل ماجراجوئیهای اتمی رهبران رژیم اسلامی، خطر انواع تنبیهات و مجازاتهای بین المللی و حتی احتمال حمله نظامی به مراکز اتمی ایران، امریست قطعی و گریز از آن تنها به گردن نهادن رژیم اسلامی به اراده و خواست جهانی بستگی دارد. بنابراین مسئولیت هرگونه مجازات بین المللی علیه ایران، مستقیماً بر عهده رژیم اسلامی ایران است!ر
مسلماً، ملت ما نیز بهمراه سایر ملتهای ایران، بدلیل عملکرد مخرب اقلیت مستبد و غیر منتخب حاکم بر ایران، نه تنها به یکسان از مجازاتهای بین المللی آسیب جدی خواهد دید، بلکه با توجه به فعالیتهای مشکوک مقامات نظامی – امنیتی رژیم در منطقه، ممکن است با آسیب های مضاعفی نیز مواجه گردد. زیرا، مدتها است که در میان ژورنالیستهای نزدیک به محافل نظامی- امنیتی روسیه خبر انبار شدن بسیاری از سلاحهای کشتار جمعی رژیم ایران بویژه سلاحهایی که به دنبال فروپاشی شوروی سابق از جمهوریهای آسیایی آن، ازجمله دو کلاهک هسته ای مفقود شده از آنها در آن سالها، در تونل های تعبیه شده در قسمت جنوبی سلسله جبال " کوپت داغ "، که بخش بزرگی ازمرزاستان خراسان و ترکمنصحرا با جمهوری ترکمنستان را تشکیل میدهد، مطرح است. در خود منطقه ترکمنصحرا نیز شواهد موثقی از تبدیل گودال طبیعی و بسیار بزرگ " قارنی یاریق "، درشمال غربی شهرستان آق قالا به مرکز آزمایشات سلاحهایی با قدرت انفجاری عظیم که باعث زمین لرزه ها تا مسافتهای دور از این منطقه شده است وجود دارد.ر
بنابراین، کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن ایران، هر گونه تلاش رژیم اسلامی برای دستیابی به سلاح اتمی و هرگونه سلاح کشتار جمعی را قویاً محکوم کرده و تمامی مسئولیت تنش و مجازات بین المللی علیه مردم ایران را مستقیماً متوجه رهبران رژیم اسلامی ایران دانسته و خواهان قطع فوری تمامی آزمایشات نظامی و محو هرگونه سلاحهای کشتار جمعی از منطقه ترکمنصحرا میباشد!ر

ر کانون فرهنگی – سیاسی خلق ترکمن ایران
2006-04-27
Kanoon6@hotmail.com

Inga kommentarer: