torsdag, februari 09, 2006

آزادی بیان شامل تبلیغ تنفر نمی‌شود

اما حق آزادی بیان مطلق نیست، و نه برای آفرینندگان اثر و نه برای منتقدان آن. این حق همراه برای مسئولیت است و از این رو می‌تواند به نام حمایت از حقوق دیگران مورد محدودیت‌هایی قرار گیرد. بطور مشخص، هر گونه تبلیغ تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که باعث برافروختن تبعیض، دشمنی یا خشونت گردد، نمی‌تواند استفاده مجاز از آزادی بیان تلقی شود. بنا بر استانداردهای بین‌المللی، اینگونه "بیان نفرت" بایستی توسط قانون منع شود

Inga kommentarer: